biggie sunflowers

by Jan Červenka

Dikhljom tut: terdjohas
maškar o khamorike luludja,
sar luludji salas,
andre tute pherdo kham,
ňilaj kerado, o jakha tuke labon,
sar jagori andre vatra romaňi,
sar čercheň upre.

Tire vušta – peljos, guljipen,
cindore, šuarore, gulore,
pre lende mirikle paňale tosarutne,
khamutne djivestar.

O bala kale, džuvlji šukar jagalji,
khamori romaňi čhajori …

O kamiben man labarel,
o jilo zaačhol, e duma terdjol,
le vuštenca tur calona čumidav,
tire gulone drakhendar,
kham kerado, so manušes matjarel.

Phirav u na džanav khatar,
merav me pal tute,
sar ratjaha phirav,

Igen tut kamav, khamori luludji miri…

Lav tut ke mande, kikidav ko jilo,
jagutnes tut čumidav,
kamiben tut mandar dav.

Šunav tut sar guljipen, šukar sung,
mato som tutar…

Miro jilo giljavel,
pal tute o jakha visarel,
khamori miri.

Slovak Translation

viděl jsem tě: stála jsi mezi slunečnicemi,

jako slunečnice jsi byla,

bylo v tobě plno slunce,

léto horké,

oči ti hoří jak oheň v romské osadě,

jak hvězdy na nebí.

Tvé rty – sladký pel,

vlhké, krásne, slad’ounké,

na nich korálky ranni rosy,

ozářené sluncem.

Havraní vlasy – krásná ohnivá žena,

slunečná romská dívenka…

Láska mnou náhle proběhla:

srdce se zastaví, rozum se vytratí,

celou tě zulíbám z tvých sladkých hroznů,

jde slunce, co člověka opíjí.

Chodím a nevím odkud a kam,

mám na tebe nezkrotnou chuť,

jak chodím noci.

Strašně tě miluji, slunečnice moje…

beru tě k sobě, tisknu tě k srdci,

horoucně líbám,

lásku svou ti dávám.

Cítím tě jak sladkou, milou vůni,

jsem z tebe opílý…

moje srdce zpívá,

a za tebou se otáčí,

sluníčko moje.

English Translation

I saw you: you’re standing among sunflowers,

You were like a sunflower,

you were in full sun,

Summer hot, burning eyes

like fire in the Roma settlement,

like the stars of heaven.

Your lips – sweet pollen,

moist, beautiful, sweet,

on them beads of morning dew,

Sunburst.

Raven hair – beautiful fire woman,

sunny gypsy girl …

Love suddenly grips me:

heart stops, sanity slips away,

I kiss you all over

your sweet lips like grapes,

hot sun, that makes men drunk.

I walk, but I don’t know for what,

I have an insatiable hunger for you,

how in the early morning I walk.

I love you terribly, my sunflower …

I take you to me, squeezing you to my heart,

passionately kiss,

I give you my love.

I feel you as a sweet, pleasant aroma,

I have drunk of you …

my heart sings, and as you turn,

my sun.

%d bloggers like this: